สินเชื่อเคหะ

สินเชื่อเคหะ ดีๆ ต้องทำที่ไหน

สินเชื่อเคหะ ดีๆ ต้องทำที่ไหน ไปดูกันเลย ว่าเป็นที่ไหน

จุดเด่น

ซื้อที่ดิน เพื่อตระเตรียม ก่อสร้างตึก Pool villas

ซื้อที่ดิน พร้อมตึกหรือแฟลต

ซื้อที่ดิน แล้วก็ก่อสร้างตึกในที่ดินนั้น Pool Villa

ซื้อที่ดิน ที่มีตึกของผู้กู้ หรือคู่แต่งงาน ก่อสร้างอยู่แล้ว เพื่อก่อสร้าง หรือเพิ่มเติม ซ่อมบำรุงตึกในที่ดิน ซึ่งเป็นของผู้กู้หรือ คู่บ่าวสาว

1. กรณีกู้เพื่อหาที่พักที่อาศัย คำสัญญาที่อยู่ที่อาศัยข้างหลังที่ 1

สินเชื่อเคหะ

กรณีหลัก ประกันแพง จำหน่ายต่ำ ยิ่งกว่า 10 ล้านบาท Sale Villas Phuket (RU)

ให้กู้ได้ ไม่เกินปริมาณ ร้อยละ 100 ของราคาซื้อ ขายแลกเปลี่ยน หรือราคาประเมิน หลักทรัพย์ สุดแท้แต่ ราคาใดที่ต่ำกว่า ในกรณี ที่ดินพร้อมตึก วิลล่าภูเก็ตป่าสัก

ให้กู้ได้ไม่ เกินปริมาณ ร้อยละ 90 ของราคา ค้าขายหรือ ราคาประเมิน หลักทรัพย์ สุดแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า กรณีห้องพัก

สำหรับ ที่พักที่อาศั ยที่แพงซื้อขาย แลกเปลี่ยนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป  จำหน่ายขายบ้านภูเก็ต

ให้กู้ได้ ไม่เกินจำนวน ร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายแลก เปลี่ยนหรือราคา ประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ราคา ใดที่ต่ำกว่า

ข้อตกลงที่อยู่ที่อาศัยข้างหลังที่ 2 Villas Phuket

กรณีหลักประกัน แพงจำหน่าย น้อยกว่า 10 ล้านบาท วิลล่าภูเก็ต

กรณี ผ่อนหนี้คำ สัญญาที่อยู่ ที่อาศัยข้างหลังที่ 1 ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่เกิน จำนวนร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายแลก เปลี่ยนหรือราคา ประเมิน หลักทรัพย์

สุดแต่ ราคาใดที่ต่ำกว่า ในกรณีที่ ดินพร้อมตึก หรือแฟลต POOL VILLA PHUKET

กรณีผ่อ นหนี้ข้อตกลง ที่พักที่อาศัยข้างหลังที่ 1 น้อยกว่า 2 ปี ให้กู้ ได้ไม่เกิน ปริมาณร้อยละ 80 ของราคาจำหน่ายหรือ ขายวิลล่าภูเก็ต

ราคาประเมิน หลักทรัพย์ สุดแต่ราคา ใดที่ต่ำกว่า ในกรณีที่ดิน พร้อมตึก หรือแฟลต สำหรับที่พักอาศัย ซื้อวิลล่า ภูเก็ต

ที่แพง ค้าขายตั้งแต่ 10 ล้านบาท ขึ้นไป ให้กู้ได้ไม่ เกินปริมาณ ร้อยละ 80 ของราคา จำหน่ายหรือ ราคาประเมินหลักทรัพย์ สุดแต่ ราคาใด ที่ต่ำกว่า

2. กรณีกู้เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร

สินเชื่อเคหะ

ให้กู้ได้ ไม่เกินจำนวน ร้อยละ 100 ของราคา ประเมินของ ตึกที่ก่อสร้าง หรือเพิ่มเติม ซ่อมบำรุง SALE VILLA

แต่ว่าจำ เป็นต้องไม่เกิน อัตราส่วนตาม ที่ตั้งไว้ตามข้อ 1. สุดแต่กรณี POOL VILLA PHUKET

3. กรณีกู้เพิ่มเติม

สินเชื่อเคหะ

กู้เพิ่มเติมอีก เพื่อเป็นค่า เบี้ยประกัน ชีวิตเพื่อรับรอง สินเชื่อ แล้วก็เป็น ค่าเบี้ยประกัน ไฟไหม้ ให้กู้ได้ตาม ปริมาณ ที่จ่ายจริง PHUKET VILLA

กู้เสริมเติม เพื่อเป็นค่า เบี้ยประกัน ไฟไหม้ ให้กู้ได้ตาม ปริมาณที่ จ่ายจริง

รายละเอียดการสมัคร

เป็นผู้ฝาก เงินประเภท เผื่อเรียกของ ธนาคาร

มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวม อายุผู้กู้ กับระยะเวลา ที่ผ่อนชำระ เงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

ผู้ประกอบ วิชาชีพเฉพาะ ดังนี้ กลุ่มวิชาชีพ แพทย์ ที่ประกอบ วิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และ เภสัชกร

โดยขึ้น ทะเบียนและ ได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ แพทย์ จากแพทยสภา ทันตแพทยสภา หรือสัตวแพทยสภา มาแล้วไม่ น้อยกว่า 1 ปี ขายบ้านภูเก็ต

กลุ่มข้าราช การอัยการ และข้าราช การตุลาการ กลุ่มวิชาชีพนักบิน ที่ประกอบวิชาชีพ นักบินที่ 1 (กับตัน) นักบินที่ 2 (co-pilot) หรือ นักบินที่ 3 (นักบินผู้ช่วย)

กับสาย การบิน พานิชย์ โดยได้รับ ใบอนุญาต นักบินพานิชย์จาก กรมการขน ส่งทางอากาศ กระทรวง คมนาคมมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี บ้าน

กลุ่มวิชา ชีพวิศวกร ที่ประกอบ วิชาชีพ วิศวกรรม โดยได้รับ ใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม จากสภาวิศวกร ไม่น้อยกว่า 1 ปี

อาจารย์ มหาวิทยาลัย ระดับผู้ ช่วยศาสตราจารย์ หรือเทียบ เท่าขึ้นไป ต้องมีรายได้ที่ พิสูจน์ได้ทั้งราย ได้จากเงินเดือน / รายได้พิเศษ / รายได้จากกิจการ

มีประวัติ ทางการ เงินที่ดี ต้องไม่อยู่ ระหว่างการ สอบสวนความ ผิดทางวินัย ทางจรรยาบรรณ หรือถูก เพิกถอนใบอนุญาต ประกอบ วิชาชีพ

อ่านเพิ่มเติม: POOL VILLA PHUKET. SALE VILLA. Villas Phuket. Phuket Property. Pool Villa.

You might like

© 2022 Phuketland - WordPress Theme by WPEnjoy